Privacyverklaring

Stichting Pace Makers vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de Stichting contact heeft, van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Pace Makers houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Pace Makers, gevestigd in de gemeente Houten.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Pace Makers verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De meeste gegevens ontvangen we omdat je die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je een donatie doet of met ons communiceert.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Identificerende gegevens; denk aan:
  • Voor- en achternaam
  • Aanhef
  • Geboortedatum
 • Contactgegevens; denk aan:
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Donatiegegevens; denk aan:
  • Bankrekeningnummer
  • Machtigingsformulier
 • Gegevens over je gezondheid; denk aan:
  • Informatie over je gezondheid als je dit openbaar maakt als jouw verhaal op de website van de Stichting Pace Makers.
 • Beeldmateriaal; denk aan:
  • Je foto wanneer je je opgeeft voor jouw verhaal
 • Correspondentie; denk aan:
  • Gegevens die je (tijdens een telefoongesprek) aan ons doorgeeft.
  • Gegevens in e-mails en brieven.
  • Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@stichtingpacemakers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel persoonsverwerking

Stichting Pace Makers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw donatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Stichting Pace Makers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Pace Makers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Pace Makers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Pace Makers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Pace Makers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Pace Makers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@pacemakers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Pace Makers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Pace Makers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: